ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563