กิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM)

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิด
กิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องทำงานรองอธิบดี ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563