ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital Village พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมในจังหวัดจันทบุรี วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
1.ชุมชนเกษตร : วิสาหกิจชุมชนสภากาแฟฅนจันทบุรี (กลุ่มเกษตรอินทรีย์) -วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวเขาคิชฌกูฏ (เกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ส่งออกมะม่วงแปรรูปไปจีน)
2.กลุ่ม Otop Select : ชุมชนวิสาหกิจปลายคลอง แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร น้ำมังคุด น้ำลองกอง ทุเรียนทอด ในรูปแบบการรวมกลุ่มในชุมชน มีระบบเงินปันผล
3.กลุ่ม Digital village ปี 2563:กลุ่มเสื่อกกสุริยา บางสระเก้าที่ได้เข้าพัฒนาเป็น Digital village ปี 2563
4. วิสาหกิจที่ขายดีติด Top 10 ใน King Power : วิสากิจชุมชนคลองน้ำเค็ม สินค้าปูอบโอ่ง และสินค้าชุมชนจันทบุรี
5. เยี่ยมร้านอาหาร Thai Select : - ร้านจันทรโภชนา สาขามหาราช Thai SELECT ปี 2561 - ร้านฉุย จันทบุรี อยู่ระหว่างพิจารณา Thai SELECT ปี 2563