"Conference การประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกวด สำนักงานบัญชีดิจิทัล ครั้งที่ 2 (2/2563)

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "VDO Conference การประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกวด สำนักงานบัญชีดิจิทัล ครั้งที่ 2 (2/2563) ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563