การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2563

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563