พาณิชย์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ "Thai SELECT" ให้ร้านอาหารไทย 207 ร้าน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 207 ร้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วม ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ตราสัญลักษณ์ Thai select แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) 'Thai SELECT SIGNATURE' จะต้องได้รับการประเมิน 90 คะแนนขึ้นไป 2)  'Thai SELECT CLASSIC' ได้รับคะแนนประเมินระหว่าง 75-89 คะแนน และ 3) Thai SELECT UNIQUE  ต้องได้รับคะแนนประเมินระหว่าง 75-89 คะแนน และต้องมีเมนูอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้ปี 2563 มีร้านอาหารไทยี่สมัครเข้ารับคัดเลือกกว่า 500 ร้านค้า โดยมีร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Thai SELECT CLASSIC จำนวน 207 ร้าน ทำให้ปัจจุบันมีร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมทั้งหมด 987 ร้าน