พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 1

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง
"ภารกิจและกฎหมายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ในการฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ ระดับสูง (พ.นพส.) รุ่นที่ 1 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563