กรมพัฒน์ฯ ดึงคนรุ่นใหม่ช่วยผู้ประกอบการสินค้าชุมชนพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พร้อมจัดประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์ ...ขายสินค้าให้ปัง ...ให้ดัง ...ให้ดึงดูดใจลูกค้า

กรมพัฒน์ฯ ดึงคนรุ่นใหม่ช่วยผู้ประกอบการสินค้าชุมชนพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์
พร้อมจัดประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์ ...ขายสินค้าให้ปัง ...ให้ดัง ...ให้ดึงดูดใจลูกค้า
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าใจผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ต้องการขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุด ...ดึงคนรุ่นใหม่เข้าช่วยเหลือพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค ถือโอกาสนี้ จัดประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์ Thailand e-Commerce Pitching Contest 2020 ภายใต้โครงการ DBD Boost UP Online #จับมือ จับเม้าส์ เข้าสู่ออนไลน์ ดันพลังสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ต่อยอดสินค้าชุมชน ให้ปัง ...ให้ดัง ...ให้ดึงดูดใจลูกค้า
 
                                         นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความใกล้ชิดผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน โอทอป และผู้ประกอบการ MOC Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในทุกตลาด รวมถึง ขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด"
 
                                         "ล่าสุด กรมฯ ได้ดึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา เข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากที่สุด พร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลถึงผลประกอบการโดยรวมในอนาคต โอกาสนี้ กรมฯ ได้จัดประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์ภายใต้ชื่อ Thailand e-Commerce Pitching Contest 2020 ภายใต้โครงการ "DBD Boost UP Online #จับมือ จับเม้าส์ เข้าสู่ออนไลน์" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้คนรุ่นใหม่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับชุมชนหันมาทำการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ และให้ทันต่อเทคโนโลยี/การเปลี่ยนแปลงของโลกการค้า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อของบนออนไลน์มากขึ้น รวมทั้ง พัฒนาต่อยอดช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 รอบคัดเลือก จำนวน 500 ทีม และรอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 ทีม"
 
                                             รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "ผู้เข้าประกวดฯ ต้องเป็นผู้ประกอบการชุมชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนยุวชนคนรุ่นใหม่ และต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน โดยต้องมีการนำสินค้ามาจากกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน เช่น สินค้าโอทอป สินค้าออแกนิก สินค้าฮาลาล สินค้า GI และสินค้ากลุ่มสมาชิก MOC Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น มาพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมถึง เสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และการตลาดออนไลน์ที่สามารถดำเนินการได้จริง โดยส่งเป็นคลิป VDO Presentation เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนั้น คัดเลือกให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้านำเสนอผลงาน/แผนธุรกิจด้วยตนเอง ภายในงาน Thailand e-Commerce Pitching Contest 2020 และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-MarketPlace) ชั้นนำ ได้แก่ Shopee และ Lazada จากบริษัทขนส่ง ได้แก่ Kerry Express ด้านสื่อมวลชนจาก Cheeze Magazine รวมถึง ด้านการตลาดโดยอาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ได้ร่วมกันตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ 2 อันดับ และรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล ดังนี้"
 
                                            1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Sleeper (ปลานิลใส่อวน) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                            2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Phenomenal (ตะกร้าจักสาน) จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                            3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม โลเคิล เลอค่า (ปลาส้ม) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                          4. รางวัล Social Commerce ยอดนิยม ทีม บ้านนามาเฟีย (มินิโกโก้บราวนี่) จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                                          5. รางวัลร้านค้า E-commerce ยอดนิยม ทีม Phenomenal (ตะกร้าจักสาน) จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
                                         "ทั้งนี้ โครงการ DBD Boost UP Online ประกวดสินค้าชุมชนออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้ง สร้างผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ให้หันมาร่วมมือกันสร้างสรรค์แนวคิด นวัตกรรมแผนธุรกิจ ด้วยการใช้ e-Commerce ในการสร้างมูลค่าและขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าและบริการ จับมือกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคทางธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ส่งเสริมผลักดันด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนสินค้าชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
*****************************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                ฉบับที่ 154 / วันที่ 14 สิงหาคม 2563