ก.ค.63 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 24 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 871 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 686 คน

ก.ค.63 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ 24 ราย
มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 871 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 686 คน
 
         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 24 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 871 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 686 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
 
     การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องก๊าซอุตสาหกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบเครื่องกลและไฟฟ้า และขบวนรถไฟ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบเดินเครื่องเครื่องกำเนิดไอน้ำ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของเหล็กแท่งและการสังเกต Defect เหล็กขณะรีด และองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานสากล
 
          สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
 
          1. ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับรัฐหรือเอกชน จำนวน 9 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส มีเงินลงทุนจำนวน 94 ล้านบาท อาทิ
 
    - บริการทางวิศวกรรมในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมือง,สุวรรณภูมิ,อู่ตะเภา (EEC)
 
       -   บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ทดสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำทางเทคนิค บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
       -   การค้าส่งและบริการทดสอบการใช้งานของเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ เป็นต้น
 
       2. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 4 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 369 ล้านบาท อาทิ
 
       -  บริการวิจัยและพัฒนาสินค้าประเภทวาล์วและชิ้นส่วน
 
       -  บริการสนับสนุนบุคลากรไปให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการผลิตและการทำการตลาดเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 
    - บริการทางบัญชี/กฎหมาย/ให้ใช้พื้นที่บนแอปพลิเคชั่นเพื่อการโฆษณา/บริการให้ใช้แอปพลิเคชั่น/ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านต่างๆ/บริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย/บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า/บริการวิจัยและพัฒนา Application software เป็นต้น
 
        3. ธุรกิจนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง จำนวน 4 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น จีน นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ มีเงินลงทุนจำนวน 96 ล้านบาท อาทิ
 
     - นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
 
     -  การค้าปลีกเครื่องมือแพทย์
 
     -  การค้าส่งค้าส่งชุดครัวและเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
 
     4 ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 7 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอินเดีย มีเงินลงทุนจำนวน 312 ล้านบาท อาทิ
 
       - บริการให้เช่า/ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้คำแนะนำการใช้งานถังบรรจุก๊าซสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม พร้อมท่อส่งก๊าซ
 
      - บริการให้ใช้ช่วงสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)
 
     -  บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการทดสอบและวิเคราะห์การออกฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อมนุษย์ (วิจัยทางคลินิก) เป็นต้น
 
          สำหรับเดือนกรกฎาคม 2563 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเป็นคู่สัญญากับภาครัฐและเอกชน โดยเป็นบริการที่สนับสนุนธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น อนึ่งในเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2563 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 158 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,228 ล้านบาท
*********************
 
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                             ฉบับที่ 156 / วันที่ 18 สิงหาคม 2563