แนวทางการดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ฯ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
เพื่อหาแนวทางการดำเนินกิจการของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมการค้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563