รางวัลเพชรพาณิชย์ 2563

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล "เพชรพาณิชย์ 2563
สาขาข้าราชการ" ให้แก่ นายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในฐานะที่มี ผลงานสร้างสรรค์และนำมาพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และผลงานให้แก่กระทรวงพาณิชย์
จนเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563