พิจารณาการตัดสิน Thailand Franchise Award

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมพิจารณาการตัดสิน Thailand Franchise Award โดยมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการตัดสิน ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563