ขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดอบรมโครงการ "ขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ" เพื่อส่งเสริมชาวบ้านให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และมีการแนะนำการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนรวมถึงการแนะนำการตลาดและช่องทางออนไลน์ ณ ธนาคารต้นไม้บ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563