กรมพัฒน์ฯ มอบประกาศนียบัตรให้ 34 ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้ธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ จำนวน 34 ราย โดยทั้งหมด
เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล มีการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ แฟรนไชส์ ได้รับคำปรึกษา
แนะนำ (Coaching) จากผู้เชี่ยวชาญ โอกาสนี้ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563