พาณิชย์ จับมือ Google จัดโครงการ สะพานดิจิทัลนำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

พาณิชย์ จับมือ Google จัดโครงการ สะพานดิจิทัล
นำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาศักยภาพการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs
 
          กระทรวงพาณิชย์ จับมือ Google ประเทศไทย พร้อมพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยจัดผู้เชี่ยวชาญมาสอนการทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ให้ฟรี!! ซึ่งจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการค้า พร้อมลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง
 
         นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการแต่ละรายจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการรับมือกับระยะเวลาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจที่อาจนานกว่าที่คาดไว้ รวมถึงการรับมือกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมกับ Google ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจแบบดิจิทัล และผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจในแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ สะพานดิจิทัล (Saphan Digital) เพื่อเพิ่มความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้คนไทยสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือดิจิทัล ไปพร้อมกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร คือ 1) e-Commerce track เป็นการให้ความรู้พื้นฐานกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำการค้า และการสร้างหน้าร้านบนระบบออนไลน์ (website) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ 2) Digitizing storefront track เป็นการให้ความรู้เชิงลึกกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าบนระบบออนไลน์ ตั้งแต่การปักหมุดธุรกิจ (Google My Business) การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Google Analytics) การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Google เช่น Google Drive, DOC, Sheet, Form, Calendar, Meet เป็นต้น และในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถใช้เครื่องมือของ Google ในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 3)NGO track เป็นหลักสูตรสำหรับ NGO : Non Governmental Organizations ที่มีส่วนช่วยเหลือ SMEs ให้สามารถใช้เครื่องมือ ต่างๆ ใน Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ด้าน e-Commerce ผ่านหลักสูตรและการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อบรมฟรี ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วไทย รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs กับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเข้าถึงบุคลากรผู้มีความสามารถโดยตรง เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจด้วยการนำดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ มาปรับใช้เชิงคุณภาพ ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ในการสร้างงาน ขยายโอกาสการทางการค้า และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าหมายไว้ 10,000 คู่
 
         กรมฯ มีความมุ่งหวังว่าโครงการ สะพานดิจิทัล (Saphan Digital) จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ และสนับสนุนให้คนไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ด้วยตัวเอง ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ได้ เพื่อช่วยฟื้นฟูธุรกิจและผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป อธิบดี กล่าวปิดท้าย
 
         ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5959, สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th หรือสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 18 กันยายน 2563 และเริ่มอบรมออนไลน์ตั้งแต่กันยายน - พฤศจิกายน 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://saphandigital.moc.go.th
 
*************************************
 
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                  ฉบับที่ 168 / วันที่ 5 กันยายน 2563