วีรศักดิ์' ลง 'ภูเก็ต' ตรวจเยี่ยมร้านโชวห่วยต้นแบบ มั่นใจ!! ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะเป็นกำลังสำคัญ..ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ต..ยุคโควิด-19

วีรศักดิ์ ลง ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมร้านโชวห่วยต้นแบบ มั่นใจ!!
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจะเป็นกำลังสำคัญ..ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ต..ยุคโควิด-19
 
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีก และการดำเนินงานของผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน จ.ภูเก็ต ว่า จ.ภูเก็ต ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีรายได้ลดลง และบางส่วนต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว ส่วนตัวมองว่าเศรษฐกิจของ จ.ภูเก็ตยังสามารถเดินต่อไปได้ โดยต้องพึ่งพิงกำลังซื้อจากภายในประเทศและเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก ซึ่งร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านโชวห่วยภายในจังหวัดจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแหล่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน เป็นช่องทางการกระจายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนต่างๆ รวมถึง เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านโชวห่วยจะต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคในราคาสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในภาวะการณ์เช่นนี้
 
         สำหรับร้านค้าส่งค้าปลีกที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คือร้านซุปเปอร์ชีป เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ใน จ.ภูเก็ต มีสาขากว่า 80 แห่ง กระจายอยู่ใน จ.ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฏร์ธานี กรุงเทพมหานคร และมีร้านค้าเครือข่ายกว่า 2,500 ร้านค้าทั่วภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากความตั้งใจจริงในการพัฒนาประสิทธิภาพร้านค้า โดยเข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย โดยได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกกับทางร้าน ทำให้ร้านมีระบบบริหารสต็อกสินค้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 5 ถือเป็นความสำเร็จที่กระทรวงพาณิชย์ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านโชวห่วยอย่างเป็นระบบ โดยสร้าง ecosystem ที่ เหมาะสมสำหรับร้านค้าโชวห่วยและเศรษฐกิจชุมชน
 
         รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านซุปเปอร์ชีป ได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคยุค New Normal เช่น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ควบคู่กับการขายสินค้าหน้าร้าน (Omni-Channel) ปรับวิธีการบริหารจัดการร้านค้าให้เป็นระบบ/ระเบียบมากขึ้น ดูแลร้านค้าและสินค้าให้มีความสะอาด หาสินค้าได้ง่าย เนื่องจากลูกค้าจะใช้เวลาอยู่ภายในร้านไม่นาน ฯลฯ เป็นต้น ทำให้ร้านสามารถเดินต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม
 
          หลังจากการลงพื้นที่และพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาร้านโชวห่วยและร้านค้าส่งค้าปลีกในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจ ของ จ.ภูเก็ต ให้เข้มแข็งและเดินหน้าได้ด้วยความมั่นคงอีกครั้ง
 
          ทั้งนี้ ร้านค้าส่งค้าปลีกโชวห่วยท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย รวมถึง เป็นแหล่งกระจายสินค้าท้องถิ่นและสินค้าชุมชนของประเทศ อย่างไรก็ดี ร้านค้าส่งค้าปลีกโชวห่วยท้องถิ่นต้องเผชิญกับความท้าทายจำนวนมาก ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ค่อนข้างรุนแรงจากการเข้ามาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกออนไลน์ ทำให้จำเป็นต้องปรับตัวทั้งด้านการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การตลาด การบริหารคลังสินค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในร้านค้าอย่างเหมาะสม รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
         ปัจจุบัน ประเทศไทยมีร้านค้าโชวห่วยกว่า 400,000 ร้านค้าทั่วประเทศ
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeeresakTakeCare
 
***************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                         ฉบับที่ 169 / วันที่ 6 กันยายน 2563