พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล

พาณิชย์มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2020
 ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดสากล
 
          กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Thailand Franchise Award : TFA 2020 ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการขยายตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น
 
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคและงานบริการ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความสำเร็จสูง ดังนั้นการขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์จึงเป็นโมเดลธุรกิจที่ช่วยให้ระบบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวก และมีโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
 
          ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ลงทุนง่าย ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดธุรกิจขึ้นมาใหม่ รวมทั้งมีพี่เลี้ยง (แฟรนไชส์ซอร์) คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และปฏิบัติตามระบบที่เจ้าของ แฟรนไชส์กำหนดเอาไว้ก็สามารถเปิดร้านได้ทันที
 
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสูงสุด จึงได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020 เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดเป็นประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ
 
         ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 
          ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 
          ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 
         ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 
          ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
 
         แฟรนไชส์ ถือเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์และประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษาที่ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน วิธีการทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้องจะได้เป็นการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณธุรกิจที่จะก้าวไปสู่การเป็นแฟรนไชส์ต้องมีความพร้อมและแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงตัวเองได้ในอนาคต รมช. กล่าวปิดท้าย
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 ,e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeeresakTakeCare
 
************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                           ฉบับที่ 171 / 8 กันยายน 2563