พาณิชย์ จริงจังสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานแก่ธุรกิจสีขาว

พาณิชย์ จริงจังสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานแก่ธุรกิจสีขาว
ที่นำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ
 
                                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จริงจังสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ จัดพิธีมอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 ที่นำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างให้ธุรกิจอื่นๆ ปฏิบัติตาม สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
 
                                       นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ และสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
                                     ทั้งนี้การส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ทุกตลาด จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่เพื่อประเมินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยการสัมภาษณ์และตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านการตรวจประเมิน และธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 64 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีธุรกิจ 9 ราย มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมจะได้รับโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2563 ด้วย
 
 
                                      สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซึ่งมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเพื่อการันตีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลธุรกิจ
 
                                       โดยในวันนี้ (9 กันยายน 2563) กรมฯ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจทั้ง 64 ราย ในการเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "ธรรมาภิบาล มาตรฐานธุรกิจ บนวิถีชีวิตใหม่" โดยผู้แทนผู้ประกอบการที่ได้รับโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมแต่ละประเภท อันเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันทางการค้าสูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ทำให้ได้ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบและต้องวางแผนพัฒนาเพื่อปรับตัวให้ธุรกิจยังขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งธรรมาภิบาลจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ความเจริญก้าวหน้า และความยั่งยืนให้ธุรกิจได้
 
                                          การมีธรรมาภิบาลที่ดีเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ ดังนั้น หากผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับธุรกิจ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รมช.พณ. กล่าวปิดท้าย
 
                                       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 4417,สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeeresakTakeCare
******************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                  ฉบับที่ 172 / วันที่ 9 กันยายน 2563