กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น (Best Digital Accounting Firm Award 2020) ยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล

กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น (Best Digital Accounting Firm Award 2020)
ยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล
พร้อมผลักดันให้เป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
 
                                             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมจัดอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานบัญชีไทยสู่สำนักงาบัญชีดิจิทัล ยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) พร้อมผลักดันให้เป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)
 
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปรากฏการณ์ "Digital Transformation" กำลังส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก โดยปัจจุบันภาครัฐกำลังเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs แบบดั้งเดิมปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ธุรกิจ SMEs มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการใช้ระบบออนไลน์หรือ E-Commerce เข้ามาช่วยดำเนินการด้านการตลาดมากขึ้น ซึ่งธุรกิจดังที่กล่าวมาต้องมีการจัดทำบัญชีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยธุรกิจขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีนักบัญชีประจำสำนักงาน แต่จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เมื่อธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นองค์กรดิจิทัลมากขึ้น สำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมที่มีการจัดทำบัญชีด้วยกระดาษก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนระบบการจัดทำบัญชีไปสู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลด้วยเช่นเดียวกัน
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น กรมฯ จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีให้พร้อมรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการบริหารงานภายในและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) แบบครบ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสำนักงานบัญชีจากแบบดั้งเดิม Traditional services ไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm ซึ่งจะเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)
 
                                         กรมฯ จึงจัดพิธีมอบรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2563 (Best Digital Accounting Firm Award 2020) โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ PLATINUM AWARD GOLD AWARD และ SILVER AWARD เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สำนักงานบัญชีคุณภาพปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการประกวดรอบแรกได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 ราย และมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น (Best Digital Accounting Firm Award) จำนวน 12 ราย
 
                                         ทั้งนี้ กรมฯ คาดว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยให้สำนักงานบัญชีขยายบทบาทออกไปจากความรับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้นในฐานะเพื่อนคู่คิดของธุรกิจ SMEs อีกทั้งยังสามารถรองรับโครงการ National e-Payment ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้กระดาษด้วยการสร้างสังคมไร้กระดาษ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย Cloud Computing พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีทั้งกระบวนการเข้าด้วยกันส่งผลให้งบการเงินที่ได้มีความถูกต้อง สามารถจัดทำบัญชีให้แก่ธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร ลดการสูญหาย และความผิดพลาดในการส่งข้อมูล
 
                                         สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานบัญชีให้มีการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการ อธิบดี กล่าวสรุป
 
                                         สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน 1570 ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทร 02 547 5981, 02 547 4414 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com และ www.dbd.go.th
 
*******************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                          ฉบับที่ 177 / วันที่ 16 กันยายน 2563