การประชุมอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ครั้งที่ 2/2563

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563