วีรศักดิ์' เปิดเกมรุก..ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ "ปั้น" ผู้ประกอบการไทย...สู่นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่

วีรศักดิ์' เปิดเกมรุก..ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ 'ปั้น' ผู้ประกอบการไทย...สู่นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่
 (Young Digital Warrior) เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส..รับมือเศรษฐกิจยุค New Normal
 
         รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ นำทีมผู้บริหาร / ผู้เชี่ยวชาญ สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการไทย ใช้ e-Commerce สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ตนเองและชุมชน ผลักดันเป็นนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ พร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสรับการค้ายุควิถีชีวิตใหม่และยุคดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
 
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการประสบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่คิด เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อ ให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ จึงเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญในการสร้างความแตกต่างที่จะทำให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จ
 
          และด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการสร้างองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง นักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงาน ให้เป็น นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ มีการนำ e-Commerce มาช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ตนเอง/ชุมชน โดยในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563) ได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนา นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ หรือ Young Digital Warrior ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิ เอมเมอรัล จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้นำทีมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการไทย เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างแนวคิดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาต่อยอดให้สามารถอยู่รอดในยุค New Normal พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์ที่สร้างความได้เปรียบในทุกด้านแก่ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และมูลค่าทางการค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วยความเข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล อย่างสมบูรณ์
 
          ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ยุวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน สมาร์ทฟาร์เมอร์ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้า ได้ดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากภาคเอกชน และการถ่ายทอดประสบการณ์การค้าออนไลน์จากพ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 1) กิจกรรมเสวนา (Learn & Share) เพื่อให้เห็นตัวอย่างและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของพ่อค้า/แม่ค้าออนไลน์ ที่ประสบความสำเร็จ การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย และเทคนิคการขายสินค้าชุมชนออนไลน์ 2) การสัมมนา เพื่อให้ เห็นโลก เข้าใจโอกาส และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การค้าออนไลน์ รู้ก่อนรวยก่อน และ การสร้างโอกาส สร้างรายได้จาก Social Media
 
          ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยภายใต้กิจกรรม "นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior)" ไปแล้ว 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สงขลา นครสวรรค์ กาญจนบุรี และชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมจำนวนรวมกว่า 800 ราย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 และ www.dbd.go.th รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
*************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                               ฉบับที่ 4 / วันที่ 15 ตุลาคม 2563