การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2563

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563