ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะร้านค้าส่งค้าปลีก

     นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านค้าส่งค้าปลีก (ร้านวิชิตสินมาร์ท จังหวัดอำนาจเจริญ และร้านยงสงวน (ศูนย์ค้าส่ง-ค้าปลีก) จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร้านค้าฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจระยะยาว โดยกรมฯ จะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะดังกล่าว มาจัดทำแผนและกำหนดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก สร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563