สร้างนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior)

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา \'นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior)\' เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างองค์ความรู้/พัฒนาทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ยุวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน สมาร์ทฟาร์เมอร์ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้า ในจังหวัดอำนาจเจริญ โอกาสนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานฯ ด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิ เอมเมอรัล จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563