ประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา
การประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล ครั้งที่ 1 (1/2564) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563