เตือน! นิติบุคคลเร่งจัดประชุมอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562 ได้ไม่เกิน 30 พ.ย.63 นี้

เตือน! นิติบุคคลเร่งจัดประชุมอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2562
ได้ไม่เกิน 30 พ.ย.63 นี้
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศเตือนภาคธุรกิจเร่งจัดประชุมอนุมัติ งบการเงินให้เสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าประชุมล่าช้าอาจมีโทษปรับ และเมื่อประชุมเสร็จให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน ยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้าและ ยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน จึงจะถือว่าจบครบทุกขั้นตอนของการยื่นงบการเงิน
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตามกฎหมายแล้ว บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่ วันปิดรอบปีบัญชี และเมื่องบการเงินได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่แล้ว บริษัทจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือน และมีหน้าที่ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า
ต้องนำงบดุลเข้าที่ประชุมสมาชิกภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีการบัญชี และยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่
วันที่มีการประชุมใหญ่ แต่เนื่องจากเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล กรมฯ จึงออกประกาศเรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้นิติบุคคลสามารถจัดประชุมอนุมัติงบการเงินล่าช้าเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนดได้จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย หรือจนกว่าจะพร้อม แต่เมื่อจัดประชุมแล้วเสร็จจะต้อง ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน
 
           ปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศ และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการ ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ คือ การจัดประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในห้องประชุมแต่ต้องมีมาตรการการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะภาครัฐซึ่งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจระดับประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลงบการเงินที่ต้องสะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นปัจจุบันและทันสถานการณ์ จึงออกประกาศเรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 กำหนดให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีก่อนหรือในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก ให้เร่งจัดประชุมอย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เมื่อจัดประชุมเสร็จให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นงบการเงิน และยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 
          ดังนั้น เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปอย่างไม่สะดุด ประเทศไทยมีข้อมูลตัวเลข งบการเงินที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นปัจจุบัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้าที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ให้เร่งจัดประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้ โดยปัจจุบันมีนิติบุคคลยื่นงบการเงินแล้วจำนวน 78% คงเหลือที่ยังไม่ได้ยื่นอีก 22% ก็ขอให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในกำหนดเวลา เนื่องจากข้อมูลงบการเงินถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ ซึ่งนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้ข้อมูลงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยแพร่เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือร่วมทุนกับธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีว่าธุรกิจของท่านมีธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและน่าร่วมลงทุนอีกด้วย
 
          หากภาคธุรกิจมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4385 0 2547 4390 - 91 และ สายด่วน 1570 หรือดูรายละเอียดประกาศกรมฯ พร้อมคำชี้แจง ได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อข่าวสาร --- ข่าวประชาสัมพันธ์ --- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563
 
 
***************************************
 
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                       ฉบับที่ 17 / 17 พฤศจิกายน 2563