พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ปรับโฉม HR รับมือวิถีชีวิตใหม่

พาณิชย์ ชวนผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ปรับโฉม HR รับมือวิถีชีวิตใหม่
 
                                      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องเป้าหมายองค์กร และวัดผลได้จริง
 
                                      นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กร (HR) จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนโฉม HR ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงควรศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์แนวทางการเปลี่ยนแปลง แต่โจทย์สำคัญสำหรับ HR คือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (change agent) ที่ต้องนำเสนอไอเดียแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบใหม่ ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ์ การสื่อสารภายในองค์กร การปรับวิธีคิดของผู้นำและพนักงานที่ต้องปรับตัว รวมถึงการเพิ่มทักษะใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การดำเนินชีวิตแบบใหม่
 
                                      ในแวดวงธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รับการสนับสนุนในหลายๆ ประเด็น เช่น วัฒนธรรมองค์กรด้านการเรียนรู้และการดำเนินงาน นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ คือ การกระตุ้นให้บุคลากรเกิดพลังในการดำเนินงานเชิงรุก (Progressive) ความได้เปรียบจากภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mind set) การสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม
 
                                       เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการการบริหาร "คน" ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ผ่านกระบวนการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
 
                                         การปรับตัวขององค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเวลาหลังจากนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคลจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และจะยิ่งสำคัญมากกว่าเดิม ฉะนั้น การทำงานของเอชอาร์จะต้องผสานไปกับแนวทางขององค์กร โดยการทำงานร่วมกันแบบพาร์ทเนอร์ เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
                                          งานด้าน HR เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน HR ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์และนโยบายของฝ่ายบริหารให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพนักงาน การว่าจ้าง ข้อมูลดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน รวมถึงด้านผลตอบแทน การฝึกอบรม กระบวนการสื่อสารภายใน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่งานทางด้านนี้ ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอเพื่อนำมาบริหารจัดการดูแลพนักงาน ซึ่งต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และให้ความถูกต้อง รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
 
                                            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
 
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
******************************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                             ฉบับที่ 21 / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563