ถอดรหัส วิถี HR 2020 ต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน

ถอดรหัส วิถี HR 2020 ต้องปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยน
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) ติดอาวุธให้ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยทักษะ HR ที่ต้องปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในยุคเน็กซ์นอร์มอล (Next Normal)
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ในโลกใบใหม่ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้ว การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ของแต่ละองค์กรจะไม่สามารถยึดการทำงานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและเข้าถึงพนักงานในหลากหลายมิติ บทบาทของ HR จะไม่เป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนแต่ต้องเป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริหารจัดการคนกับกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมรับมือกับอนาคต
 
         นักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ และวิเคราะห์แนวทางของธุรกิจของตนเอง ว่าองค์กรของตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจไปในทางใดบ้าง รวมถึงการยกระดับตัวเอง ทำงานด้านกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพพร้อมทำงานในอนาคต
 
         โลกยุค new normal งานทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะจะต้องพัฒนาให้บุคลากรเดิมที่มีอยู่ และสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับทักษะ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่รู้รอบด้าน พร้อมเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อคิดตัดสินใจ และทำงานเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ต้นทุนที่ถูกกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีทดแทน รวมถึงพิจารณาโครงสร้างและเครื่องมือต่างๆ พร้อมปรับใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของพนักงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาช่วยจัดค่านิยม วัฒนธรรมและวัตถุประสงค์ขององค์กรใหม่ สะท้อนความเป็นจริงขององค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเน็กซ์นอร์มอล (Next Normal) ที่จะสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงต่อไปในอนาคต และด้วยความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการการบริหาร คน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ผ่านกระบวนการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโลจิสติกส์ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
 
         ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ จัดทำแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ตลอดจนเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีมาตรฐาน
 
         การทำงานของ HR ในยุค Disruption นี้ นอกเหนือจากการพัฒนาองค์กรให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้ว การสร้างความเข้าใจและทำให้ผู้คนในองค์กรมีทัศนคติและกระบวนการคิดที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกหนึ่งในหัวใจสำคัญที่ HR จะต้องเตรียมพร้อม ดังนั้น HR ในปัจจุบันจึงต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสใหม่ๆ ของโลก อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5955 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
 
*****************************************************
 
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                       ฉบับที่ 24 / วันที่ 7 ธันวาคม 2563