พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 "พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์" หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบมืออาชีพ ในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistic Business) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563