กรมพัฒน์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐขึ้นรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ติดต่อเป็นปีที่ 2 ภายในงาน Digital Government Awards : DG Awards 2020

กรมพัฒน์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
ขึ้นรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ติดต่อเป็นปีที่ 2
ภายในงาน Digital Government Awards : DG Awards 2020
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำ ความเป็นสุดยอดแห่งการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ขึ้นรับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ติดต่อเป็นปีที่ 2 Digital Government Awards : DG Awards 2020 การันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่
 
           นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ระดับกรม ให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน Digital Government Awards : DG Awards 2020 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง โดยพิจารณาให้คะแนนจากผลการตอบแบบสำรวจฯ ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัล บริการภาครัฐ การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย และ เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้
 
          ปี 2563 สพร.ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,926 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง - ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นฯ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลรัฐบาลดิจิทัล มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล และ ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล 2) ประกาศนียบัตรรางวัลเฉพาะด้านประจำปี จำนวนรวม 8 รางวัล และ 3) รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 จำนวน 1 รางวัล โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว (2562) กรมฯ ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DG Awards 2019) ด้วยคะแนนสูงสุด และเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (2562 - 2563)
 
          รางวัลที่ได้รับเป็นการการันตีถึงความมุ่งมั่นของกรมฯ ในการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการนำ Big Data เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
*******************************************************
 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                  ฉบับที่ 25 / วันที่ 8 ธันวาคม 2563