กรมพัฒน์ฯ ชวนสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Accounting Firm Award 2021)

กรมพัฒน์ฯ ชวนสำนักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวด
สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 (Best Digital Accounting Firm Award 2021)
 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) เดินหน้าจัดประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้สำนักงานบัญชีคุณภาพ เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบเดิมไปสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสำนักงานบัญชีก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)
 
          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนา และเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น กรมฯ จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีให้พร้อมรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีการบริหารงานภายในและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) แบบครบวงจร ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของธุรกิจสำนักงานบัญชีจากแบบดั้งเดิม Traditional services ไปสู่การเป็น Digital Accounting Firm ซึ่งจะเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) ในอนาคต
 
         กรมฯ ได้ดำเนินการจัดประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2563 ซึ่งได้รับ ผลตอบรับที่ดี มีสำนักงานบัญชีคุณภาพสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 28 ราย และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจนได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2563 (Best Digital Accounting Firm Award)ไปแล้ว จำนวน 12 ราย และ ในปี 2564 นี้ กรมฯ จะดำเนินการจัดประกวดรางวัลดังกล่าวฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) SILVER AWARD ต้องได้รับคะแนนระหว่าง 70-79.99 ของเกณฑ์การประเมิน 2) GOLD AWARD ต้องได้รับคะแนนระหว่าง 80-84.99 ของเกณฑ์การประเมิน และ 3) PLATINUM AWARD ต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
 
         อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคุณสมบัติของสำนักงานบัญชีที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ.2558 และขอสงวนสิทธิสำนักงานบัญชีที่เคยได้รับรางวัล PLATINUM AWARD ให้เว้นการสมัครเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่ได้รับรางวัลแล้ว โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับรางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่นจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกช่องทางหนึ่งด้วย
 
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5981, 0 2547 4414 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
 
****************************************
 
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                          ฉบับที่ 27 / 10 ธันวาคม 2563