การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานกรมฯ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เรื่อง "งานบริการและเทคโนโลยีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) และบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563