กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด "สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564" ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม ศกนี้

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้าสมัครเข้าร่วมประกวด
"สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564" ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม ศกนี้
 
                                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2564 โดยเชิญชวนสมาคมการค้าทั่วประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อน 31 ธันวาคม 2562 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564 คาดหวังให้สมาคมฯ ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) และยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป
 
                                          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งได้บูรณาการการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชูเกียรติให้กับสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นการกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลรวมทั้งตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับสมาคมการค้าที่มีการพัฒนาธุรกิจตามหลักมาตรฐานสากล และมีบทบาทต่อการสร้างประโยชน์ในการเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้สมาคมการค้าเกิดความตื่นตัว เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาคธุรกิจในแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของสมาคมการค้า (Best Practice) ที่จะพัฒนาต่อไปและเป็นผู้นำให้กับสมาชิกในการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างสง่างาม
 
                                         "ในปีนี้ทางผู้จัดงานได้แบ่งกลุ่มการประกวดตามอายุการจัดตั้งสมาคมการค้า ได้แก่ กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และกลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยสมาคมการค้าที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดได้จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่สำคัญต้องมีประวัติการนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มที่ 1 และ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 2-3 ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้ ซึ่งการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นในปีนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มี 21 รางวัล ได้แก่ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าสมาคมการค้ามีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการตามหลักสากล โดยเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th /ข่าวประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร.0 2547 5970"
 
                                     "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้สมาคมการค้าที่มีคุณสมบัติทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดกันเข้ามาเยอะๆ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าของท่านที่ได้มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ สามารถยกระดับสู่มาตรฐานสากลและเป็นสมาคมการค้าต้นแบบ (Best Practice) แก่สมาคมการค้า รายอื่นๆ ต่อไป" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
 
#PoweredByDBD
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                         ฉบับที่ 51 / 3 กุมภาพันธ์ 2564