การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือกับ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ประเด็น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564