เปิดพื้นที่ขายสินค้าชุมชน...ช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่น

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทน
กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณกัญจน์รัตน์ พัชราวัฒนะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด เซ็นทรัลกรุ๊ป
ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP Select, MOC Biz Club, Food Truck และ Franchise
โดยการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายสินค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา คาดว่า
จะสามารถดำเนินการได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564