คัดเลือกแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ครั้งที่ 1/2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564