ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เพื่อหารือแนวทางและวิธีการจัดการแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564