การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2564

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application Session all เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564