แถลงข่าว e-Signature และสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าว e-Signature และสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564