แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงพาณิชย์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ประเด็น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2565-2567 สัมภาษณ์ฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564