MOU สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และ
กลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยมีผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน 18 องค์กรเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ 3 ช้ัน 4 โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 1 ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล