ประชุมโครงการการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมฯ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือกับสำนักงาน
ป.ป.ช. เรื่อง โครงการการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาคเอกชน ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564