ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับธุรกิจ
สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564 (Franchise Standard) โดยมี
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิช์ พร้อมด้วยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่
5 มีนาคม 2564