กรมพัฒน์ฯ คัดสุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 120 ราย เข้าติวเข้ม เป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบยืนหนึ่งบนเวทีธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ คัดสุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 120 ราย
เข้าติวเข้ม เป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ยืนหนึ่งบนเวทีธุรกิจ
 
                                             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฟ้นหาสุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 120 ราย เข้าติวเข้ม 2 หลักสูตรยอดนิยม..ปั้นเป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์...เสริมเขี้ยวเล็บให้คมกริบ...ก่อนดันเข้าสู่เวทีธุรกิจระดับประเทศ มั่นใจ!! นักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และคอนเน็กชันที่ดี เชื่อ...แสงพร้อมส่องนักธุรกิจที่ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 
                                         นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เฟ้นหานักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวนกว่า 500 ราย เพื่อคัดเลือกเข้ารับการติวเข้มเป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาการค้นหาและคัดสรรกว่า 2 เดือน ในที่สุดก็ได้สุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 120 ราย เข้ารับการอบรม 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร "สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE)" จำนวน 80 ราย และ 2) หลักสูตร "สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)" จำนวน 40 ราย โดยทั้ง 2 หลักสูตรได้รับความนิยมและสนใจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีนักธุรกิจที่ผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆ ประสบความสำเร็จ และสามารถแจ้งเกิดบนเวทีธุรกิจของประเทศหลายราย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน หลักสูตร DBD-SPE เดินมาถึงรุ่นที่ 10 และ หลักสูตร DBD-ACM รุ่นที่ 8 แล้ว และที่สำคัญ คือ เป็นการอบรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น"
 
                                    "หลักสูตร สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ : DBD-SPE ใช้เวลาอบรมจำนวนทั้งสิ้น 61 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ สามารถบริหารธุรกิจให้มีความเข้มแข็งครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม รวมทั้ง มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจโดยใช้แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Plan) เพื่อนำไปใช้แข่งขันทางการค้าภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการเสริมสร้างความรู้แบบบ่มเพาะเชิงลึก ในลักษณะ Group Coaching จำนวน 55 ชั่วโมง และรับคำปรึกษารายธุรกิจ ณ สถานประกอบการ (On the Job Training) จำนวน 6 ชั่วโมง/ธุรกิจ หรือรูปแบบรับคำปรึกษารายบุคคล (One On One Coaching) จำนวน 6 ชั่วโมง/ธุรกิจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรายจะได้รับ Road Map/Business Plan เป็นของตนเอง รวมถึงได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจเฉพาะจุดของตนเอง"
 
                                      อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "สำหรับหลักสูตร สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ : DBD-ACM ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง เป็นการต่อยอดพัฒนาให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ พร้อมประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างตรงจุด ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ และการตลาดดิจิทัลขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยการเสริมสร้างความรู้แบบบ่มเพาะเชิงลึก ในลักษณะ Group Coaching จำนวน 30 ชั่วโมง และรับคำปรึกษารายบุคคล (One On One Coaching) จำนวน 12 ชั่วโมง/ธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรายจะได้รับแผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นของตนเองด้วย"
 
                                        "และสิ่งที่เข้มข้นไปกว่าการอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนด คือ การคัดเลือกสุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ของทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อยืนหนึ่งบนเวที DBD-SPE / DBD-ACM และเป็นต้นแบบนักธุรกิจที่ดี (The Best Practice) ให้แก่นักธุรกิจรายอื่นๆ โดยกรมฯ คาดหวังให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เข้ารับการอบรมและผ่านการประเมินเมื่อกลับไปประกอบธุรกิจ/กิจการของตนเองแล้ว จะมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็ง รายได้ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ต้นทุนการบริหารจัดการลดลง สามารถบริหารความเสี่ยง/ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักธุรกิจรุ่นน้องที่กำลังจะก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยในภาพรวม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแวดวงธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง และพร้อมก้าวสู่เวทีการค้าโลกที่รออยู่เบื้องหน้า"
 
                                           "ทั้งนี้ ก่อนการอบรมฯ กรมฯ ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 120 รายที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ภายในงาน "DBD Brings Your Business to the Next Level : พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ" ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้สานความสัมพันธ์สู่การเป็นคอนเน็กชั่นที่ดีและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตแล้ว ภายในงานยังมีการให้ความรู้ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจก่อนการอบรมจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ซึ่งจะทำให้การอบรมในชั้นเรียนนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อนักธุรกิจผู้เข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มั่นใจว่า นักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องมีทั้งความรู้ ทักษะ และคอนเน็กชันที่ดี รวมถึง ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5954 สายด่วน 1570 e-Mail : training@dbd.go.th และ www.dbd.go.th
#PoweredByDBD
*******************************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                        ฉบับที่ 66 / วันที่ 8 มีนาคม 2564