การประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยมีนางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาววิสาสินี วังทะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร นางสาวพิชญา เหมกระศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายปารินทร์ ปณโณถัมภ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์ คอปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564