ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงาน
การสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายปารินทร์ ปุณโณปถัมภ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนท ซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564