e-Registration

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration) กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ผ่านระบบ(Web-Conference) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564