กรมพัฒน์ฯ "หนุน" ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์นำระบบมาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้มีศักยภาพแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

กรมพัฒน์ฯ "หนุน" ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์นำระบบมาตรฐาน ISO 9001
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ให้มีศักยภาพแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 
                                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และทักษะการนำมาตรฐาน ISO 9001 ไปใช้ดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีศักยภาพแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นสู่มาตรฐานสากล
 
                                            นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเกื้อหนุนการขยายตัวของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ส่งผลให้ความต้องการด้านใช้บริการโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง บริษัทผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความสอดคล้องกันแต่ละพื้นที่ และให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการร่วมงานกับพันธมิตรในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 
                                             ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกำหนดมาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO 9001 และแนวทางการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร รวมถึงสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้มีระบบการบริหารจัดการและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564
 
                                             อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า โลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีผู้ประกอบการหลายรายที่มองเห็นช่องทางและต้องการแย่งชิงพื้นที่การตลาด ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จะช่วยส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน มีธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 643 ราย
 
                                              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5955 ,e-Mail : logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
#PoweredByDBD
***********************************
 ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                          ฉบับที่ 67 / 9 มีนาคม 2564