คัดเลือกแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแหล่งจำหน่าย OTOP ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564