แพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยวิธี Conference ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564